Dołączanie pliku do elementu

Za pomocą opcji Załączniki można dołączać dowolny typ plików z repozytorium do elementu, na przykład można dołączyć instrukcje zespołu do zespołu lub rysunek do kupionej części. Wszystkie pliki powiązane z elementem są widoczne

Uwaga: Pomocnicze pliki dołączone do pliku głównego w repozytorium nie zostaną automatycznie dołączone do elementu.

Przypięcie dołączonego pliku uniemożliwia jego uaktualnienie. Dołączony plik, który nie jest przypięty, zostanie uaktualniony do najnowszej wersji po każdym uaktualnieniu elementu.

Jeśli w głównym elemencie zostanie wyświetlona kolumna Liczba załączników, dla każdego elementu zostanie wyświetlona ikona spinacza z dołączonym co najmniej jednym załącznikiem. Przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij spinacz, aby wyświetlić dołączone pliki.

Zarządzanie plikami załączników

 1. W oknie dialogowym Rekord elementu kliknij przycisk Załączniki na standardowym pasku narzędzi.
 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Załączniki dla elementu [numer elementu]. Kliknij przycisk Dołącz.
 3. W oknie dialogowym Wybierz plik do dołączenia przejdź do położenia pliku lub kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć pliki w repozytorium.
 4. Wybierz jeden lub wiele plików, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  W oknie dialogowym Załącznik zostanie wyświetlona najnowsza wersja dołączonego pliku. Użytkownik może wybrać lub zmodyfikować sposób oddziaływania aktualizacji elementu na dołączone pliki.

  Domyślnie dołączone pliki są aktualizowane do najnowszej wersji podczas każdej aktualizacji elementu. Aby przypiąć aktualizację do dostępnej wersji:

  • Wybierz pole Numer wersji, a następnie z listy rozwijanej wybierz wersję pliku, który ma zostać przypięty.
  • Zaznacz pole wyboru Przypnij, aby przypiąć plik do określonej wersji.

   Podczas aktualizacji wersja pliku określona w czasie dołączania pozostanie dołączona do elementu, a sam element zostanie zaktualizowany według najnowszych danych z pliku w repozytorium.

  Dla każdego elementu z dołączonym co najmniej jednym załącznikiem zostanie wyświetlona ikona spinacza w polu spinacza w głównym elemencie. Aby wyświetlić ustawienia załączników i poziomu zmian:

  • Przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij spinacz, aby otworzyć okno dialogowe Załączniki dla elementu [numer].
  • W polu numeru wersji wskazany jest numer wersji, do której element zostanie zaktualizowany. Aby zmienić numer wersji, kliknij strzałkę menu rozwijanego i dokonaj wyboru.
  • Aby wyświetlić wszystkie wersje elementu, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie zmiany.
  • Kliknij przycisk OK.
 5. Aby odłączyć plik, wybierz go i kliknij przycisk Odłącz.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany w elemencie.
Uwaga: Pliki załączników dla poprzednich wersji można wyświetlać. Nie można ich edytować.